Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 2015
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 3-11-2015


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6-11-2015


ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21-10-2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 7-10-2015


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                                   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

(Σ.Ε.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ – ΜΕΣΑ


      Άρθρο 1

      Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο Επαγγελματικό Σωματείο των εργαζομένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (συγκεκομμένος τίτλος «ΣΕΑΔΑ»).

Άρθρο 2

Έδρα  του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 3

Σκοποί του σωματείου είναι:

α. Η μελέτη, προστασία, βελτίωση και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων  των μελών του.

β. Η διασφάλιση και διεύρυνση των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.

γ. Ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης ανάμεσα τους, αλλά και με όλους τους εργαζόμενους.

       δ. Η ενεργοποίηση των μελών, η συμβολή και η συμμετοχή τους για την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των αγώνων του Σωματείου προς όφελος και του λαού και του τόπου και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου.

Άρθρο 4

Μέσα για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών μπορούν να είναι: 

α. Η οργάνωση και καθοδήγηση των μελών σε κάθε μορφής αγώνα για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων τους, με όλα τα νόμιμα μέσα.

       β. Η συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και με άλλα σωματεία εργαζομένων σε άλλους χώρους, για ενεργή συμμετοχή του σωματείου στο ελληνικό και διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα.

γ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών για τη μελέτη θεμάτων συνδικαλιστικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και η δημόσια γνωστοποίηση των πορισμάτων, προς υποβοήθηση των συλλογικών οργάνων του σωματείου.

δ. Η τακτική ενημέρωση των μελών, της κοινής γνώμης, των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με ανακοινώσεις, δελτία, ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις, εκδόσεις περιοδικών ή εφημερίδων κλπ.

ε. Η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας, εντευκτηρίου, βιβλιοθήκης, συνεταιρισμών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ξενώνων διακοπών, αθλητικών τμημάτων κλπ., μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) και σύμφωνα με τους ιδιαίτερους κανονισμούς που εκείνη θα ψηφίσει.

στ. Η συμμετοχή με κάθε πρόσφορο μέσο, στη διαμόρφωση των θεμάτων  που αφορούν άμεσα τους εργαζόμενους, καθώς και εκείνων  που αφορούν τομείς της ευθύνης τους. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄


ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 5

α. Βασική αρχή είναι η δημοκρατική λειτουργία του σωματείου, που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος του το δικαίωμα να εκφράζει και να υποστηρίζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε θέμα που αφορά τη ζωή, τη δράση  και την εξέλιξη του σωματείου.

β. Η εκλογή και ο έλεγχος όλων των οργάνων γίνεται από  τα μέλη, τα δε όργανα της Διοίκησης και του ελέγχου, λογοδοτούν περιοδικά στα μέλη που τα εξέλεξαν.

γ. Το σωματείο διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του σε απόλυτη ανεξαρτησία από κάθε Κρατική, Κομματική ή άλλη παρέμβαση και έχει το δικαίωμα να απαντά σε προσκλήσεις άλλων οργανώσεων, με κριτήρια πάντα το συμφέρον των μελών και των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) γενικότερα, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων αποτελεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄


ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 6

α. Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι τακτικοί και με σύμβαση Αορίστου χρόνου Δημόσιοι Υπάλληλοι, που εργάζονται στην περιφερειακή Διοίκηση του Νομού Αττικής ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας.

β. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από αίτηση που υποβάλλεται στο Δ.Σ. του σωματείου, το οποίο, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, αποφασίζει σχετικά. Αν παρέλθει το χρονικό  αυτό διάστημα χωρίς να έχει αποφασίσει το Δ.Σ., η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια, απ’ αυτό το χρονικό σημείο και μετά.

γ. Τα μέλη γράφονται στο Μητρώο του σωματείου αφού πρώτα καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής και τις οφειλόμενες μηνιαίες συνδρομές από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

δ. Κάθε ένσταση για μη εγγραφή μέλους υποβάλλεται στην κρίση της πρώτης Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά.

ε. Η ιδιότητα του μέλους χάνεται όταν μέλος χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα, επειδή παραιτήθηκε, απολύθηκε ή συνταξιοδοτήθηκε.

Στην περίπτωση της απόλυσης, η ιδιότητα χάνεται μόνο ύστερα από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 7

Τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα:

α. να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους,

β. να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, να συμβάλουν στην υλοποίηση των σκοπών και να ελέγχουν τις ενέργειες των Οργάνων του σωματείου,

γ. να αποφασίζουν με την ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση,

δ. να εκλέγουν τα συλλογικά όργανα και αντιπροσώπους και να εκλέγονται σ’ αυτά.

Άρθρο 8

Τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται:

α. να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

β. να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις της Γ.Σ. και της Διοίκησης του σωματείου.

γ. να συμμετέχουν σ’ όλες τις συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

δ. να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια του έργου των Οργάνων του σωματείου και να αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό – αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτουν τα Όργανα του σωματείου.

Άρθρο 9

α. Μέλος του σωματείου μπορεί να αποχωρήσει από αυτό με έγγραφη γνωστοποίηση. Μέλος που αποχώρησε δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του σωματείου και ευθύνεται για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε στο χρονικό διάστημα που ήταν μέλος.

β. Διαγραφή μέλους γίνεται από τη Γ.Σ. ύστερα από έγγραφη πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των οικονομικά εντάξει μελών κατατεθειμένη  στο Δ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις:

- αν δείξει επιζήμια και ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του σωματείου συμπεριφορά.

- αν καθυστερεί την καταβολή της συνδρομής του με δική του ευθύνη, για χρονικό διάστημα πέραν του έτους και δεν τακτοποιηθεί οικονομικά σε δύο μήνες από την έγγραφη ειδοποίηση του Δ.Σ.

Η επανεγγραφή γίνεται αυτοδίκαια, αφού καταβάλει τις οφειλόμενες  συνδρομές.

γ. Το μέλος που διαγράφεται, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. και να ζητήσει την ανάκληση της διαγραφής.

δ. Όλες χωρίς εξαίρεση οι αποφάσεις για διαγραφή μελών πρέπει να εγκριθούν στην πρώτη Γ.Σ., στην οποία καλούνται εγγράφως όλοι οι διαγραφόμενοι.

ε. Αν η Γ.Σ. δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή αυτή θεωρείται άκυρη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄


ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρο 10

α. Πόροι του σωματείου είναι:

(1) Η εισφορά εγγραφής του μέλους, ίση με 3,00 Ευρώ.

(2) Η μηνιαία συνδρομή των μελών που ορίζεται σε 3,00 Ευρώ.

(3) Οι έκτακτες  εισφορές.

(4) Κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του σωματείου ή από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.

(5) Οι δωρεές , κληροδοσίες ή κληρονομίες, σύμφωνα με το νόμο.

Κάθε άλλο έσοδο νόμιμα προερχόμενο στο ταμείο του σωματείου.

β. Το Δ.Σ. του σωματείου μπορεί με απόφαση του να αυξομειώνει  την εισφορά εγγραφής, τη μηνιαία συνδρομή ή να ζητά έκτακτη εισφορά μετά από έγκριση της Γ.Σ.

γ. Η συνδρομή των μελών μπορεί να εισπράττεται μέσω της Διοίκησης, μετά από έγγραφη συγκατάθεση του μέλους, από τον εκκαθαριστή των αποδοχών του κάθε μέλους και αποδίδεται με καταστάσεις στον ταμία Δ.Σ.

δ. Ταμιακά εντάξει είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις του προηγούμενου τριμήνου.

Άρθρο 11

α. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η του Γενάρη και λήγει την 31η του Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

β. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε χρόνο και υποβάλλονται στην τακτική Γ.Σ. κάθε χρόνου για έγκριση.

γ. Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται σε περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσίες.

Άρθρο 12

1. – Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία που  αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται:

α. – Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται αριθμημένα, το ονοματεπώνυμο  το επάγγελμα – ειδικότητα, η διεύθυνση της εργασίας και της κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του συνδικαλιστικού βιβλιαρίου, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους,

β. – Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γ.Σ.

γ. – Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

δ. – Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

ε. – Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

στ. – Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων  εγγράφων.

ζ. – Βιβλίο πρακτικών της ελεγκτικής επιτροπής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 13

Τα  συλλογικά όργανα του σωματείου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών (Γ.Σ.)

2. Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦ.Ε.)

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14

1. – Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, συγκαλείται κατά τους όρους των άρθρων 95 και 96 του Α.Κ. και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση εκτός εκείνων που κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων του Συλλόγου.

2. – Με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. όπως και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία και εφόσον το παρόν καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά σε ειδική περίπτωση, για να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστο του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε δύο (2) έως δεκαπέντε (15) μέρες, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δύο (2) έως δεκαπέντε (15) μέρες τρίτη, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Συνέλευση συγκαλείται, όπως αναφέρεται παραπάνω, επαναλαμβανόμενη μέχρις ότου επιτευχθεί η παρουσία του 1/5, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

3. – Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής.

Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία, που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα, κήρυξη απεργίας.

Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα μέρη του καταστατικού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών, είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί αν στη Συνέλευση παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη του Συλλόγου και η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Σε  περίπτωση που, με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου ή μετά από αίτηση του 1/10 οικονομικά τακτοποιημένων μελών του, συγκληθεί Γεν. Συνέλευση, για να αποφασίσει την ενοποίησή του με άλλη ομοιοεπαγγελματική οργάνωση, ισχύουν χωρίς την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. όσα καθορίζονται παραπάνω στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού.

Η Συνέλευση αυτή αποφασίζει και για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στην ενιαία οργάνωση, που θα προκύψει από την ενοποίηση.

4. – Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της Συνέλευσης, στο Ειρηνοδικείο της περιοχής του Συλλόγου.

Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από 1/50 τουλάχιστο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

5. – Οι Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

α. – Η τακτική Γ.Σ. του σωματείου συγκαλείται μια φορά το χρόνο, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ., μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου.

Σ’ αυτή θέτονται σε κρίση και έλεγχο, ως θέματα ημερήσιας διάταξης:

(1) Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για την περίοδο που έληξε, καθώς και το πρόγραμμα δράσης για την περίοδο που ακολουθεί,

(2) Ο απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου χρόνου, καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου,

(3) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ.,

(4) Κάθε άλλο θέμα που προτείνει το Δ.Σ. ή το 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών.

Για να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. θέμα που προτείνει το 1/10 των μελών, αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. δέκα τουλάχιστον μέρες πριν από την Γ.Σ.

β. – Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/10 των ταμιακά εντάξει μελών, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται για συζήτηση. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από τη μέρα υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει τη Γ.Σ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα προτεινόμενα, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ορίζει ο Νόμος. Η ημερομηνία της έκτακτης Γ.Σ. γνωστοποιείται έγκαιρα στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο και συνοδεύεται από τα θέματα της Η.Δ.

γ. – Οι τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από το Δ.Σ. ύστερα από ανακοίνωση – πρόσκληση που διανέμεται στα μέλη και γνωστοποιείται 20 τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκλιση της Γ.Σ.

δ. – Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές Προεδρείο, δηλαδή από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και δύο ακόμη μέλη για πρακτικογράφοι και δύο για ψηφοσυλλέκτες.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

α. – Το σωματείο διοικείται από το Δ.Σ. που αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται με καθολική, άμεση μυστική ψηφοφορία των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.
β. – Η θητεία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει την ημέρα της εκλογής του, μετά την υπογραφή πρακτικού εκλογών της Εφορευτικής επιτροπής  και διαρκεί δύο (2) χρόνια.

γ. – Μέσα σε 8 μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής του Δ.Σ. ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ανήκει στον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, προσκαλεί όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων. Σε περίπτωση αδράνειας για οποιονδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει την συνεδρίαση αυτή, τούτο έχει το δικαίωμα να κάνει ο πλειοψηφίας του δεύτερου συνδυασμού, κ.ο.κ.

δ. – Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον Ταμία, καθώς και εκείνους που κατά την κρίση του χρειάζονται για ειδικές αρμοδιότητες.

ε. – Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες 6 τουλάχιστον σύμβουλοι και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

στ. – Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση που αυτός αδυνατεί ή αρνείται και συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έγγραφα 5 μέλη του Δ.Σ. Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται τα θέματα της συζήτησης.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 5  μέρες από την κατάθεση της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Δ.Σ. που την υπογράφουν, την κοινοποιούν σ’ όλους τους συμβούλους του Δ.Σ, ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλισης, οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την ύπαρξη απαρτίας. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους παρόντες συμβούλους, με απόφασή τους.

ζ. – Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων για συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Δ.Σ., τότε, αν τα παραμένοντα μέλη αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας και το Δ.Σ., διανύει το δεύτερο χρόνο της θητείας του, νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί το σωματείο με τα απομένοντα μέλη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή όταν το Δ.Σ. διανύει τον πρώτο χρόνο της θητείας του, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Η θητεία των εκλεγμένων μ’ αυτό τον τρόπο μελών του Δ.Σ. λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.

η. – Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ., τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού στον οποίο ανήκει το μέλος αυτό, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού κ.ο.κ.

θ. – Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Η επίδοση των προσκλήσεων στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται 2 τουλάχιστον μέρες πριν την συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το Δ.Σ. την ίδια μέρα για επείγοντα θέματα, οπότε τα μέλη ειδοποιούνται με τον πιο πρόσφορο τρόπο.

ι. – Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης ή μερικής αποχώρησης 5 μελών του Δ.Σ., αδιάφορο αν έγινε αναπλήρωση από αναπληρωματικούς, τότε θεωρείται ότι το Δ.Σ. παραιτήθηκε. Μέσα σε 20 ημέρες συγκαλείται Γ.Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. του οποίου η θητεία λήγει τον χρόνο που έληγε  η  θητεία του περασμένου Δ.Σ. Τούτο δεν ισχύει αν ο χρόνος θητείας του Δ.Σ. που απομένει είναι μικρότερος από 3 μήνες. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζει να διοικεί το παλιό συμπληρωμένο Δ.Σ.

ια. – Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους, οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη των θέσεων που έχουν πάρει στις συνεδριάσεις και βεβαιώνονται από τα πρακτικά.

ιβ. – Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεώνονται να μετέχουν στις συνεδριάσεις. Μέλος που απουσίασε αδικαιολόγητα σε 3 κατά σειρά συνεδριάσεις αντικαθίσταται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. με τον επόμενο κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικό του συνδυασμού που ανήκει ή τον επόμενο κατά σειρά ψήφων αν δεν υπάρχει συνδυασμός.

ιγ. – Το Δ.Σ. αποφασίζει την τακτική που θα ακολουθήσει το σωματείο για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ., συντάσσει την διοικητική λογοδοσία από τον πρόεδρο και τον ταμία, αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό, εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., εκπροσωπεί τέλος δικαστικά το σωματείο.

Άρθρο 16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ., εκπροσωπεί το σωματείο σ’ όλες του τις σχέσεις με τρίτους, μαζί με τον Γεν. Γραμματέα, εκτός και αν υπάρχει άλλη απόφαση γι’ αυτό του Δ.Σ. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με την Διοίκηση και το σωματείο. Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα. Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ’ αυτές και καταρτίζει με τον Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 17

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο  σ’ όλα τα γενικά καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού.

Όταν απουσιάζουν ταυτόχρονα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ., οριζόμενα από αυτά.    

Άρθρο 18

α. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διευθύνει τα γραφεία του σωματείου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί το Μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, εισηγούμενος σ’ αυτές τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για την σύνταξη των ανακοινώσεων και τη διεξαγωγή της αλληλογραφίας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, καθώς και για τη σύνταξη και φύλαξη των πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.

β. Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Οργανωτικός ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, απόντος δε και τούτου, ο οριζόμενος από το Δ.Σ.

Άρθρο 19

α. Ο ΤΑΜΙΑΣ ή νόμιμος αναπληρωτής του φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και τις πληρωμές, τηρεί τα λογιστικά βιβλία του σωματείου, προσυπογράφει τα παραστατικά στοιχεία μετά από εντολή του Προέδρου ή του αναπληρωτή του και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Κρατά τακτικά τα κατά το νόμο βιβλία διαχείρισης και περιουσίας του σωματείου και δίνει για όλα λόγο στο Δ.Σ. Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους ισολογισμούς και προϋπολογισμούς, τους οποίους, μετά την έγκριση του Δ.Σ., υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. για έγκριση.

β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αναπληρώνει αυτόν μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του.

       γ. Για τις τρέχουσες ανάγκες, ο Ταμίας κρατάει 500,00 Ευρώ, τα υπόλοιπα χρήματα κατατίθενται σε Τράπεζα που το Δ.Σ. αποφασίζει.ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20

α. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την εκλογή των διαφόρων οργάνων του σωματείου εκλέγεται και Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) η θητεία της οποίας διαρκεί όσο και των άλλων οργάνων, δηλαδή δύο χρόνια. Η Ε.Ε. αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

β. Μετά τον καταρτισμό του απολογισμού και ισολογισμού για την οικονομική χρήση που πέρασε, το Δ.Σ. προσκαλεί την Ε.Ε. να ελέγξει την διαχείριση γενικά. Στη διάθεση των μελών της Ε.Ε. παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τα βιβλία διαχείρισης, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ε.Ε. συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που υποβάλλει στο Δ.Σ. και η οποία διαβάζεται στη Γ.Σ.

γ. Τα μέλη της Ε.Ε. αναπληρώνονται, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τα αναπληρωματικά.


ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 21

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης, μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. Η αποχώρηση από τη δευτεροβάθμια οργάνωση γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αντιπρόσωποι στη δευτεροβάθμια οργάνωση έχουν δικαίωμα να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Διοίκησης.

       Η θητεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων του Σωματείου στην Ομοσπονδία είναι χρονικής διάρκειας όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄


ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 22

Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται.

Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1264/82.


ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Άρθρο 23

Οι εκλογές για τα όργανα του Συλλόγου διεξάγονται από 3/μελή  Εφορευτική Επιτροπή, που προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο.

Η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γεν. Συνέλευση.

Σ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παραβρίσκεται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού.

Για τον ορισμό του δικαστικού αντιπροσώπου υποβάλλεται αίτηση του Συλλόγου στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου.


ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 24

Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου και του εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου. Στο βιβλιάριο σημειώνεται από το δικαστικό αντιπρόσωπο η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος του μέλους, η διάρκεια της θητείας των αντιπροσώπων, που ψήφισε, καθώς και η διάρκεια της θητείας των οργάνων, που θα ψηφίσουν οι αντιπρόσωποί του.

Το γνήσιο των εγγράφων αυτών βεβαιώνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την υπογραφή του και τη σφραγίδα της οργάνωσης.

Άρθρο 25

Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του σωματείου, το Δ.Σ. υποχρεούται, να παρέχει  ισότιμα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τα απολύτως αναγκαία υλικά που διαθέτει, σε όλους τους συνδυασμούς ή μεμονωμένους, που μετέχουν στις αρχαιρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Σαν υλικά μέσα νοούνται τα γραφεία του σωματείου για την οργάνωση των συγκεντρώσεων και τα μηχανήματα για την εκτύπωση ανακοινώσεων εκλογικού περιεχομένου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο  26

Τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, κατατιθέμενη στο Δ.Σ.

Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία του μισού (1/2) αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εντολή της Γεν. Συνέλευσης των μελών του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άρθρο  27

Συσταίνεται 5μελής Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, αποτελούμενη από μέλη – υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως εξής: 1 γιατρός – 1 διοικητικός με νομικές γνώσεις – 2 μηχανικοί – 1 εκπρόσωπος της κατά περίπτωση υπηρεσίας.

Τα μέλη θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της Επιτροπής.

Άρθρο  28

      Δημιουργείται Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση μελών του Συλλόγου που χρήζουν άμεσης οικονομικής βοήθειας σε περιπτώσεις υγείας, ασθένειας, ατυχημάτων κ.λ.π.
     
      Η λειτουργία του διέπεται από κανονισμό τον οποίο συντάσσει και τροποποιεί το Δ.Σ.
     
     Οι οικονομικοί πόροι του Ταμείου είναι το 10% επί της ισχύουσας μηνιαίας συνδρομής των μελών, επιχορηγήσεις από φορείς, έσοδα από εκδηλώσεις και δωρεές. Για τον παραπάνω σκοπό τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

      Δημιουργείται Ειδικό Απεργιακό Ταμείο Εργαζομένων, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου κατά τη διάρκεια απεργιακών αγώνων, κινητοποιήσεων κ.λ.π. Οι οικονομικοί πόροι του Ταμείου θα προέρχονται από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε ποσοστό 50% επί των πόρων αυτού.
     
      Η σκοπιμότητα των δωρεών και επιχορηγήσεων θα εξετάζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Συλλόγου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄


ΕΙΔΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Ισχύουν και γίνονται περιεχόμενο του παρόντος καταστατικού οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται σε επαγγελματικά σωματεία, εφόσον δεν είναι αντισυνταγματικές. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το νόμο, αποφασίζει η Γ.Σ.

Άρθρο  30

Το σωματείο γιορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα ταξικών αγώνων των εργαζομένων και προβολής των αιτημάτων τους.

Άρθρο 31

Οι εκπρόσωποι του σωματείου σε διάφορα Συμβούλια ή Επιτροπές εκλέγονται και ανακαλούνται από τις Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 32

Για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη λειτουργία του σωματείου, μπορεί να συνταχθεί εσωτερικός κανονισμός εγκεκριμένος από τη Γ.Σ.

Άρθρο 33

Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα πάνω στην οποία είναι κυκλικά γραμμένη η ονομασία του και στο κέντρο είναι γραμμένο το έτος ίδρυσής του, και παράσταση της θεάς Αθηνάς.

Άρθρο 34

   Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 34 άρθρα, τροποποιήθηκε αρχικά από το ιδρυτικό, το οποίο περιείχε 32 άρθρα, κατά την εκλογοαπολογιστική – καταστατική γενική συνέλευση του συλλόγου που έλαβε χώρα στις 16-05-2006 και τροποποιήθηκε ως έχει από την τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου που έλαβε χώρα στις 30.03.2011.

Αθήνα 30 Μαρτίου 2011


Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.                                               Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
  Καλαντζής Αθανάσιος                                                     Φράγκου  ΣωτηρίαΟ Αντιπρόεδρος της Γ.Σ.                                    

 Σερέτη Ναταλία